در حال بارگذاری

ترکان عملکرد کشتی گیران در رقابت با کشتی گیران خارجی برای ما مهم است گاهی اوقات یک تنبیه باعث می شود