در حال بارگذاری

تردد نفتکش های عراقی جان مردم و محیط زیست را تهدید می کند