در حال بارگذاری

ترامپ هیچ مورد قابل استیضاحی وجود ندارد هیچ مدرکی از تبانی نیست