در حال بارگذاری

ترامپ منتخب خود برای ریاست ستاد مشترک ارتش آمریکا را معرفی کرد