در حال بارگذاری

ترامپ رسما از برکناری یک مقام دیگر خبر داد