در حال بارگذاری

ترامپ بعد از توییت های سرزنش آمیز ماکرون را دوست خود خواند