در حال بارگذاری

ترامپ برداشت نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا را بررسی می کند