در حال بارگذاری

ترامپ از اروپاییها خواست سهم منصفانه شان را در ناتو بپردازند