در حال بارگذاری

تخصیص منابع درآمدی شهر برای تحقق ماموریت ها نیاز به کمیسیون تخصیص دارد