در حال بارگذاری

تجمع بزرگ حسینی ارومیه با ندای لبیک یاحسین ع برگزار می شود