در حال بارگذاری

تبعات عدم حضور استقلال در سوپرجام از جریمه 6 میلیاردی تا معرفی مدیران و شفر به ارکان قضایی فدارسیون