در حال بارگذاری

تاکید ترامپ بر ناکارآمدی ایده تشکیل ارتش اروپایی