در حال بارگذاری

بیکاری مانه و سملقان 4 درصد کمتر از استان است