در حال بارگذاری

بیش از 3 5 میلیون پناهجوی سوری در ترکیه سکونت دارند