در حال بارگذاری

بودجه عمرانی کشور ۶۲ هزار میلیارد تومان است