در حال بارگذاری

به چه دلیل باید هزینه سفر تفریحی افراد را بپردازیم خرج کردن ذخایر کشور در سفر های غیرضروری امری نابخ