در حال بارگذاری

به موجب اقتدار امروز ایران نه تنها از داعش خبری نیست بلکه ما خود آمریکایی ها را هم از منطقه بیرون کر