در حال بارگذاری

به موجب اقتدار امروز ایران نه تنها از داعش خبری نیست بلکه ما اربابانشان را هم از منطقه بیرون کردیم