در حال بارگذاری

بنیاد مسکن تهران 5569 واحد را به مردم قصرشیرین تحویل داد