در حال بارگذاری

بندهایی از اصلاحات پیشنهادی قانون انتخابات مجلس خبرگان به تصویب رسید