در حال بارگذاری

بعیدی نژاد بر لزوم بستن حساب های جعلی توییتر تأکید کرد