در حال بارگذاری

بعد از فیزیوتراپی و شروع دویدن کاپیتان تیم ملی آماده تمرین با توپ