در حال بارگذاری

بعد از اهدای پیراهن شماره 7 یووه به رونالدو نظرسنجی کوادرادو برای شماره پیراهن جدیدش