در حال بارگذاری

بسیج مردمی عراق اهداف مهم داعش را در مرزهای سوریه هدف قرار خواهیم داد