در حال بارگذاری

برخورد پراید با تیربرق در سنگر سه مصدوم بر جا گذاشت