در حال بارگذاری

بخش زیادی از بدهی دولت به بانک ها تسویه شد