در حال بارگذاری

بخش خصوصی سهم بسزایی در اشتغال استان داشته است