در حال بارگذاری

بخش خصوصی برای اجرای طرح های اشتغالزا در روستاهای مهریز همکاری کند