در حال بارگذاری

بالا گرفتن تنش ها بين کاخ سفيد و جمهوريخواهان کنگره