در حال بارگذاری

بارندگی شدید مدارس شهرستان جم را تعطیل کرد