در حال بارگذاری

بارش ۲۰ سانتی متری برف در خلخال کمترین بارندگی در شمال استان