در حال بارگذاری

ایسلند جای آمریکا را در شورای حقوق بشر سازمان ملل گرفت