در حال بارگذاری

اگر روحیه جهاد و شهادت گسترش یابد گرایش به شرق و غرب رخت بر می بندد صدای شهیدان تاثیرگرفته از خداوند