در حال بارگذاری

اگر روحیه جهاد و شهادت گسترش یابد گرایش به شرق وغرب رخت برخواهد بست صدای شهیدان تاثیرگرفته از خداوند