در حال بارگذاری

اولین واکنش عمران خان به دستگیری نواز شریف پیروزی ما در انتخابات حتمی است