در حال بارگذاری

اوضاع در فرودگاه نجف عادی است لغو منع آمد و شد