در حال بارگذاری

انگلیس بودجه تحقیقات برای ساخت ربات های قاتل را تامین می کند