در حال بارگذاری

انکار وجود غیرخودی انکار وجود خود است پنج اصل حاکم بر روابط