در حال بارگذاری

انتقاد کری از ترامپ براي شرکت نکردن در مراسم کهنه سربازان آمريکايي