در حال بارگذاری

امیر لطفی از فرماندهان غیور ارتش و نیرو های مسلح بود