در حال بارگذاری

امیرالمومنین ع برای جذب غیرخودی ها دل می سوزاند و دعا می کرد