در حال بارگذاری

امانی قالیباف محبوبیتی در شهرداری تهران نداشت