در حال بارگذاری

اقدامات لازم برای اعزام سفرای جدید به چین و هند انجام شده است