در حال بارگذاری

افزایش قربانیان حمله دیروز کویته به ۱۹۷کشته و ۱۵۰زخمی