در حال بارگذاری

افتتاح دو نیروگاه بهبهان و ماکو هزینه راه اندازی ۴۰ میلیون یورو