در حال بارگذاری

اعضای شورای شهر یزد برای انتخاب شهردار بومی به اجماع رسیده بودند