در حال بارگذاری

اعضای خانواده رئیس دفتر نمایندگی فلسطینیان در واشنگتن باید خاک آمریکا را ترک کنند