در حال بارگذاری

اعتصاب سراسری مخالفان خیابان های نیکاراگوئه را خالی کرد