در حال بارگذاری

اعتراض ناظران اروپایی به تاخیر در صدور مجوز نظارت بر انتخابات پاکستان