در حال بارگذاری

اظهارات وزیر دفاع آلمان درباره حضور در عراق